Regulamin Serwisu

czasinwestora.pl

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz sklepu internetowego Czas Inwestora, ustanowione przez Administratora.
 2. Użyte w tym regulaminie są następujące określenia:
  – Regulamin – Niniejszy dokument ze zbiorem przepisów obowiązujących podczas zakupu produktów i usług Serwisu Czas Inwestora, dostępny pod adresem https://czasinwestora.pl/regulamin.
  – Serwis – Strona oraz podstrony czasinwestora.pl, umożliwiające zakup produktów i usług za pośrednictwem transakcji online
  – Administrator – Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie serwisu, w tym sklepu internetowego czasinwestora.pl, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży są produkty i usługi oferowane przez Administratora, czy przez Partnerów na podstawie umów lub porozumień.
  Obecnie jest to Tomasz Zarzyczny, ul. Dworcowa 7/4, 38-540 Zagórz, kontakt@czasinwestora.pl.
  – Produkt – Przedmioty fizyczne i cyfrowe oraz usługi oferowane przez Administratora serwisu czasinwestora.pl
  – Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Administrator przesyła Użytkownikowi (Klientowi) informacje i treści, na które Użytkownik wyraził zgodę podczas zapisu do listy mailowej oraz przy składaniu zamówienia
  – Klient – Użytkownik Serwisu, jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, składająca zamówienie i dokonująca zakupu produktów lub usług w Sklepie
  – Dane Osobowe – Podstawowe informacje o kliencie, np. Imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w sklepie.
  Przetwarzanie danych osobowych przez serwis Czas Inwestora jest opisane w Polityce Prywatności, pod adresem: https://czasinwestora.pl/polityka-prywatnosci
  – Umowa sprzedaży – Dochodzi do jej zawarcia pomiędzy Administratorem serwisu, a Klientem, który składa zamówienie na produkty czy usługi oferowane przez serwis
  – Zamówienie – Wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącej ofertę zamieszczoną przez Administratora Serwisu, określającą w szczególności cenę, rodzaj i ilość produktu lub czas trwania usług.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów i Administratora oraz do innych osób lub podmiotów korzystających z Serwisu i sklepu Czas Inwestora.
 4. Wszystkie produkty i materiały umieszczone w Serwisie i Sklepie Czas Inwestora, niezależnie od formy ich prezentacji, są własnością Administratora i są chronione prawami autorskimi.
  Wszelkie kopiowanie i udostępnianie jakichkolwiek treści (w całości lub fragmencie) bez zgody Administratora Serwisu jest Zabronione.
 5. W ramach Serwisu oraz Sklepu mogą zostać zamieszczone informacje o produktach i usługach Partnerów (osób trzecich), które będą oznaczone za pomocą logo, nazwy, znaku towarowego lub zamieszczeniem hiperłącza do strony internetowej produktu czy usługi danego Partnera. 
 
 

2. Funkcjonowanie Serwisu

 1. Sprzedaż produktów i usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu, zawierając na odległość Umowę sprzedaży pomiędzy Administratorem, a Klientem.
 2. Każdy Użytkownik, a zwłaszcza Klient składający Zamówienie, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Składając Zamówienie, Klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej formie i nie wnosi zastrzeżeń.
 4. Przeglądając domenę i subdomeny Serwisu, Użytkownik potwierdza korzystanie z Plików Cookies, opisanych w Polityce Prywatności: https://czasinwestora.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Czas Inwestora, wynikające z problemów technicznych sprzętu, oprogramowania i łącza internetowego Użytkownika.
 6. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu na urządzeniach przenośnych (mobilnych), ale dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze działanie na wszystkich urządzeniach.
 7. Informacje o przerwach technicznych, pracach serwisowych czy awariach, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
 8. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie powinien wpływać na pogorszenie działania Serwisu, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niego, generowanie sztucznego ruchu lub ingerencji w przyrost bądź zmniejszenie danych analitycznych i podejmowania innych czynności, które mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu.
  Wszelkie tego typu działania są zabronione.
 9. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Serwisu Czas Inwestora do czynności, które:
  – Naruszają prawo własności i innych praw osób trzecich i innych podmiotów (w tym Administratora),
  – Naruszają przepisy i regulacje prawne obecnie obowiązujące,
  – Szkodzą innym, są nielegalne, nieprawdziwe lub nieprzyzwoite,
  – Zagrażają bezpieczeństwu konta Klienta i innych Użytkowników,
  – Naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej i zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 10. Naruszenie któregokolwiek z ww. postanowień jest podstawą do odebrania Użytkownikowi prawa korzystania z Serwisu lub dostępu do niego.
 11. W szczególnych przypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług elektronicznych (w tym sprzedaży produktów i usług), bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników.
 12. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa, poprawę działania Serwisu i stabilności systemu teleinformatycznego.
  Klientowi nie przysługują żadne roszczenia związane z przerwami technicznymi lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 13. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenie usług elektronicznych w każdym momencie, jeżeli takie żądanie zgłosi wobec niego dostawca Internetu lub inny uprawniony podmiot.
  Uwzględniając odpowiednie przepisy prawa i niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody związane z wadliwym działaniem sprzętu (w tym awarii), działaniem systemu transmisji danych, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 
 
 

3. Korzystanie ze sklepu

 1. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej sklepu, stronie internetowej danego produktu czy usługi oraz w ofercie wysłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail, podany wcześniej przy zapisie na listę mailową, poprzez kliknięcie przycisku zamówienia.
 2. Po kliknięciu przycisku zamówienia, Klient zostaje przeniesiony do koszyka, gdzie może dokonać płatności, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 3. Klient wybiera formę płatności i dokonuje jej na stronie internetowej wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z obowiązującym Regulaminem tego podmiotu.
  Sklep Czas Inwestora umożliwia dokonanie płatności przelewem bankowym na podane przez Administratora dane lub poprzez firmy zewnętrzne, tj. PayByLink czy 1koszyk.
 4. Każde zamówienie jest póki co weryfikowane ręcznie.
  Oznacza to, że Administrator własnoręcznie wysyła zakupiony produkt lub daje dostęp do usługi, co może zająć do 24 godzin.
  W szczególnych przypadkach, które nie wynikają z winy Administratora, ten czas może się wydłużyć.
 5. Klient, w celu dokończenia procesu zamówienia, jest zobowiązany do przekazania Administratorowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia dokonania płatności wraz z własnym adresem e-mail, w celu dokonania ww. weryfikacji.
 6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Adres e-mail podany podczas składania zamówienia przez formularz jest wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie innych wiadomości (np. Newsletter Serwisu Czas Inwestora), zaznaczając odpowiedni checkbox w trakcie składania zamówienia lub podany adres e-mail jest już na liście mailowej Serwisu, do której dołączenia Użytkownik wyraził zgodę w przeszłości.
  Inaczej jest w przypadku zakupu dostępu do Newslettera Premium, gdzie Klient musi podać adres e-mail, na który ma być dostarczana ta usługa.
 8. Administrator skontaktuje się z Klientem i dostarczy mu produkt (cyfrowy) lub dostęp do usługi zaraz po zweryfikowaniu zakupu (do 24 godzin).
  W tej wiadomości Klient może być poinformowany także o możliwości zakupu innych materiałów uzupełniających, produktów czy usług.
 9. Obecnie w ofercie Sklepu Czas Inwestora nie znajdują się produkty fizyczne, w związku z tym wszystkie zamówienia i dostawy są realizowane drogą elektroniczną.
 10. Administrator może okazjonalnie i dowolnie wprowadzać promocje (zniżki) na wybrane produkty czy usługi i powiadamiać o tym w swojej ofercie Użytkowników zapisanych na listę mailową Serwisu Czas Inwestora.
 11. Obecnie Sklep Czas Inwestora nie wystawia faktur na zakupione produkty czy usługi.
 12. Klient, który napotka jakiś błąd / problem podczas składania zamówienia, a także w przypadku pytań o produkty i usługi, zamówienia, płatności czy odstąpienie od Umowy sprzedaży, może odezwać się na adres e-mail: kontakt@czasinwestora.pl.
 
 

4. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty lub usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na stronie Sklepu lub wiadomość ofertową wysłaną przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 2. Niezbędne do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia (jeśli taki występuje).
  Zamówienie z błędnie lub nieprawidłowo wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Podczas wypełniania formularza, Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Kupujący przed akceptacją zamówienia zastaje poinformowany o:
  – Głównych cechach produktu lub usługi,
  – Łącznej cenie, wraz z podatkami, opłatami za dostarczenie i innych kosztach (jeśli występują),
  – Możliwości lub niemożliwości odstąpienia od umowy.
 5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku zamówienia lub równoważnego.
 6. Złożenie zamówienia nie jest zawarciem Umowy sprzedaży, lecz jedynie stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest poinformowany poprzez wiadomość e-mail, potwierdzającą również dokonanie zakupu.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Administratora Sklepu lub przez innego operatora płatności.
 9. W celu dokończenia realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany dostarczyć Administratorowi potwierdzenie dokonania płatności wraz z adresem e-mail, na który zostanie wysłany produkt cyfrowy lub ma być dostarczana usługa elektroniczna, na adres: kontakt@czasinwestora.pl.
  Jeśli Klient tego nie zrobi – realizacja zamówienia będzie wstrzymana do momentu dostarczenia potwierdzenia dokonania płatności. W takim przypadku Klient nie otrzyma zakupionego produktu czy usługi i należy skontaktować się z Administratorem Sklepu w celu dokończenia realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia i Odstąpienie od Umowy.
 10. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i podejmie decyzję o dokończeniu realizacji zamówienia (realizacja częściowa lub anulowanie całości zamówienia).
 11. W sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży produktów przeznaczona jest ograniczona ich ilość.
  Realizacja zamówień następuje wówczas według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz problemów z zamówieniem bądź płatnością, Klient może skontaktować się z Administratorem Sklepu pod adresem: kontakt@czasinwestora.pl.
 
 

5. Realizacja Zamówienia

 1. Wszystkie ceny produktów i usług są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie i usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Sklepie Czas Inwestora, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, stosowania unikalnych kodów rabatowych dostępnych poza Sklepem.
  Takie uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów i usług w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny lub wejścia w życie akcji promocyjnych.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione produkty i usługi poprzez:
  – Przelew bankowy (dane do przelewu uzyskane od Administratora),
  – Elektroniczne systemy płatności firm zewnętrznych (np. PayByLink, 1koszyk).
 5. Płatności są obsługiwane przez systemy płatności firm zewnętrznych, jak np. PayByLink czy 1koszyk.
  Podczas dokonywania płatności Klient wyraża akceptację Regulaminu tych firm.
 6. Zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności przez Administratora oraz potwierdzenia dokonania płatności wraz z adresem e-mail, na który ma zostać wysłany produkt cyfrowy lub ma być dostarczana usługa elektroniczna, na adres: kontakt@czasinwestora.pl.
  Jeśli Klient nie prześle potwierdzenia dokonania płatności – realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu przesłania przez Klienta potwierdzenia dokonania płatności.
  W takim przypadku Klient nie otrzyma zakupionego produktu czy usługi i należy skontaktować się z Administratorem Sklepu w celu dokończenia realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia i Odstąpienie od Umowy.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, Administrator własnoręcznie wysyła zakupiony produkt lub daje dostęp do usługi, co może zająć do 24 godzin. W szczególnych przypadkach, które nie wynikają z winy Administratora, ten czas może się wydłużyć.
  W przyszłości cały proces zostanie zautomatyzowany, co skróci czas dostarczania do maksymalnie kilku minut.
 8. Zakupiony produkt cyfrowy lub dostęp do usługi elektronicznej Klient dostanie na swoją skrzynkę e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu zamówienia przez Administratora.
 9. Obecnie Sklep Czas Inwestora nie wystawia faktur na zakupione produkty czy usługi.
 
 

6. Odstąpienie od Umowy

 1. Administrator Sklepu umożliwia Odstąpienie od Umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia.
  W tym celu należy skontaktować się pod adresem: kontakt@czasinwestora.pl.
 2. Wszystkie produkty i usługi w ofercie Sklepu Czas Inwestora, jako że są w formie elektronicznej, nie podlegają zwrotowi i nie posiadają gwarancji.
 3. Oferowane gwarancje na dany produkt lub usługę elektroniczną są nadawane dobrowolnie przez Administratora Sklepu.
  W takim przypadku będzie to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu czy usługi.
 4. Dostarczane Klientom produkty stają się ich własnością w chwili ich doręczenia, jednak nie powoduje to przejścia praw autorskich, które wciąż należą do Administratora Sklepu i Autora.
  Zakazane są wszelkie działania naruszające prawa autorskie do treści i materiałów zawartych w produktach i usługach, a także w całym Serwisie Czas Inwestora.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość Odstąpienia od Umowy z Klientem, który narusza prawa autorskie i inne postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator ma obowiązek dostarczenia produktu wolnego od wad i dokonuje wszelkich starań, aby oferowane produkty i usługi były coraz lepsze.
 7. W przypadku produktów cyfrowych i usług elektronicznych nie ma możliwości złożenia reklamacji.
 8. Klient składający zamówienie na dany produkt czy usługę akceptuje niniejszy Regulamin oraz potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi jego punktami.
 9. W celu dodatkowych pytań i wątpliwości Klient może kontaktować się z Administratorem Sklepu, pod adresem: kontakt@czasinwestora.pl.
 
 

7. Wymagania Techniczne

 1. Administrator świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną, umożliwiającą zawarcie Umowy sprzedaży produktów cyfrowych i usług elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Dostęp do Sklepu i całego Serwisu Czas Inwestora i wszystkich jego funkcjonalności jest nieodpłatny, chyba że jakaś część funkcji podlega płatnej usłudze lub produktowi.
 4. Do złożenia zamówienia i korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu (Serwisu) oraz do skorzystania z produktów i usług elektronicznych, niezbędne jest:
  – Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail, do składania zamówienia oraz świadczenia niektórych usług elektronicznych, np. Newsletter),
  – Przeglądarka internetowa z bieżącymi aktualizacjami oraz z włączoną funkcjonalnością JavaScript,
  – Włączenie obsługi Plików Cookies w przeglądarce,
  – Dostęp do internetu,
  – Posiadanie aplikacji umożliwiającej odczyt plików PDF,
  – Odczyt materiałów multimedialnych, w tym wideo (do korzystania z niektórych produktów elektronicznych).
 5. Cały Serwis oraz Sklep Czas Inwestora wykorzystują pliki Cookies w celu prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności, wysokiego poziomu obsługi Klienta oraz zapewnienia i zabezpieczenia bezpieczeństwa.
  Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia plików Cookies za pomocą przeglądarki lub konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, pod adresem: kontakt@czasinwestora.pl.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na adres korespondencji.
 8. Administrator zapewnia dostęp do produktów i usług dostępnych w Sklepie przez czas nieoznaczony lub czas sezonowej sprzedaży czy wyprzedaży.
  Dostęp do świadczenia usług obowiązuje przez okres, na jaki została wykupiona dana usługa, liczony od dnia zakupu.
 9. Administrator zapewnia dostęp do zakupionych produktów bez ograniczeń czasowych (dożywotnio).
  Nie mniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu zapewniania dostępu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany produkt z wyprzedzeniem, co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia produktu.
  Klienci, którzy wykupili wcześniej dostęp, mogą pobrać materiały dotyczące produktu cyfrowego, do korzystania w trybie offline z wyłączeniem prawa do kopiowania i dalszego udostępniania materiałów.
 10. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do produktu czy usługi (np, udział w grupach na portalach społecznościowych, dedykowanych platformach, pomocy autora czy konsultacji) jest gwarantowane przez okres 90 dni od daty sprzedaży danego produktu czy usługi (jeśli w ofercie sprzedażowej danego produktu czy usługi była mowa o zapewnieniu takiego wsparcia). Po tym okresie wsparcie Klienta może być utrzymywane, ale nie musi.
 
 

8. Postanowienia Końcowe

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do produktów i usług elektronicznych.
 2. Administrator wydaje Newsletter, w którym zamieszczane są informacje edukacyjne, marketingowe i sprzedażowe, ale tylko do Klientów, którzy wyrazili zgodę na zapis do listy mailowej Serwisu Czas Inwestora i otrzymywanie tego typu wiadomości.
  Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym momencie.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne do realizacji zamówień oraz świadczenia niektórych usług (np. Newsletter). Dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików Cookies, są zawarte w Polityce Prywatności: https://czasinwestora.pl/polityka-prywatnosci.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  W przypadku stwierdzenia takiego ograniczenia, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator wskazuje, że wszystkie produkty w Sklepie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i dalsze udostępnianie całości lub fragmentu bez zgody Administratora czy Autora jest niezgodne z prawem i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 7. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów między Administratorem a Klientem (konsumentem), zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Administrator dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego.
  Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 8. Konsument ma również możliwość skorzystać z platformy ODR, która służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem (właścicielem) a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu na siedzibę Sklepu (serwisu).
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lipiec 2021.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep (serwis). 
  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
 

Copyright by – Czas Inwestora 2021